ANBI

ANBI-gegevens

 1. Naam en algemene gegevens
Naam ANBI:                           Syrisch Orthodoxe kerk Mor Gabriel
RSIN/Fiscaalnummer:              820371130
Handelsregister (KvK):34324770
Website:                                 www.morgabriel.nl
Email:                          samuelabdulla @live.nl
Bezoek- en postadres: Adelaarstraat 15, 1171 TM, Badhoevedorp
Mor Gabriel is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Mor Gabriel behoort tot de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië, welke is gebaseerd op de regels en statuten van de Hudoyo, het officiële wetboek van de Heilige Kerk en de canonieke regelgevingen, zoals deze zijn vastgesteld door de opeenvolgende bijeenkomsten van de Heilige Synode en de Constitutie van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië. De Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië staat onder de kerkelijke jurisdictie van Zijne Heiligheid de patriarch van Antiochië en het gehele oosten.
Mor Gabriel is verbonden aan het Aartsbisdom van de Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland. Het Aartsbisdom is gevestigd in het St. Ephrem klooster te Glane en staat onder leiding van Zijne Eminentie de Aartsbisschop, patriarchale vicaris van Nederland.
De Syrisch Orthodoxe kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochiën die tot de Syrisch Orthodoxe kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Mor Gabriel te Badhoevedorp. Uw giften zijn hierdoor, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 1. Samenstelling bestuur
Mor Gabriel wordt bestuurd door het kerkbestuur. Het kerkbestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal twaalf leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerk. De bestuursleden worden gekozen voor twee jaar. De verkiezing, de werkwijze, de bevoegdheden van de bestuursleden zijn in de artikelen 6 van de statuten van Mor Gabriel vastgelegd.
 1. Doelstelling
De doelstelling van Mor Gabriel is het zijn van een geloofsgemeenschap, welke behoort tot de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië alsmede om de leden van de kerk in staat te stellen hun geloof te belijden. Verder houdt Mor Gabriel kerk zich bezig met het bewaren van de kerkelijke geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië en het onderwijzen van de kerkleden in de leer en de religieuze taal van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië. Tevens heeft Mor Gabriel als doel om de verstandhouding en de onderlinge samenwerking met de andere zusterkerken in Nederland te bevorderen.
Geloofsbeleving
De Bijbel, als het geïnspireerde Woord Gods, is het fundament waarop alle geloofsprincipes berusten. De Syrisch-orthodoxe Kerk erkent en belijdt alleen de credo’s, opgesteld en aanvaard tijdens de eerste drie oecumenische concilies gehouden te Nicea (325), Constantinopel (381) en Efeze (431).
De volgende sacramenten maken een essentieel deel uit van het leven van de Syrisch Orthodoxen:
 1. de doopsel;
 2. de heilige olie (chrisma);
 3. de eucharistie;
 4. de biecht;
 5. het priesterschap;
 6. de ziekenzalving;
 7. het huwelijk.
  Volgens het geloof van de Syrisch-Orthodoxe kerk zijn de volgende sacramenten voor
  ieder Syrisch-Orthodoxe christen noodzakelijk. Namelijk 1. de doopsel, 2. de heilige olie
  (chrisma), 3. de eucharistie en 4. de biecht.
De andere sacramenten d.w.z. de ziekenzalving, het priesterschap en het huwelijk zijn niet voor iedereen van toepassing.
De sacramenten, de doopsel, de heilige olie en de eucharistie worden tegelijkertijd
toegediend tijdens de doopsel. Dit vindplaats niet lang na de geboorte van het kind. Bij
de doopsel wordt het kind gedragen door een peetvader / peettante en wordt door de
priester driemaal in het water gedoopt. Het kind wordt gedoopt in de naam van de
Vader en de zoon en de Heilige Geest.
De bedoeling van de eucharistie is het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus
Christus als geestelijk voedsel. Het is daarom noodzakelijk dat ieder Syrisch-Orthodoxe
gelovige voor dat hij / zij de eucharistie ontvangt, naar de priester te gaan om te
biechten. Dit gebeurt meestal twee keer in het jaar, namelijk in de goede week voor
Pasen en in de vastenperiode voor Kerstmis.
 1. Beloningsbeleid
De bestuurders zijn vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben enkel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte reiskosten. De priester ontvangt een beloning voor zijn werkzaamheden.
Het beleidsplan van de Syrisch Orthodoxe kerk kunt u vinden via deze link
 1. Verslag Activiteiten.
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk leden als het vrouwenbestuur en jongerenbestuur in te schakelen bij het plaatselijk werk en het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud. Het kerkbestuur waakt over de financiële slagkracht van de kerk en legt via een jaarverslag en algemene vergadering rekening en verantwoording af aan de leden van de kerk. Onderstaand treft u de belangrijkste activiteiten aan:
– catechese les op zondag.
– activiteiten voor de kinderen op bepaalde dagen(wordt het afgesproken) zoals; bingo, knutselen, kerststukjes maken, tekeningen/schilderijen voor de kerk maken, kaars voor Palm Pasen versieren etc.
– bezoeken steden o.a. Trier, klooster Glane en Zwitserland.
– sinterklaasviering.
– feesten georganiseerd door het vrouwen- en jongerenbestuur.
– activiteiten voor jongeren; barbecue, boottocht etc.
– moeder- en vader dag viering in de kerk.
 1. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de priester verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Begroting
Begroting
2016
2015
2014
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Subsidies en overige bijdragen derden
Totaal baten (a)
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)
Lasten overige eigendommen en inventarissen
                     –
                     –
                     –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Overige algemene kosten
Totaal lasten (b)
Resultaat (totaal a-b)
Toelichting
Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd. Verder is de kerk afhankelijk van haar inkomsten van giften en collecten.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten, alsmede aan het salaris van de priester.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten